خیانت در امانت

خیانت در امانت به عملیات تخلفی اشاره دارد که در آن فردی که به عنوان نگهدارنده (امانت‌دار) مسئولیت اجرای امانت محول شده، از اعتماد و امانتی که به وی سپرده شده است، سوءاستفاده کند یا وظایف واگذار شده به او را نقض کند. در واقعیت، خیانت در امانت به معنای تخلف از وظایف قانونی و اخلاقی نگهدارنده امانتی است که بر عهده دارد.

موارد خیانت در امانت می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1. سوءاستفاده مالی: این امر شامل استفاده از دارایی‌ها، پول، یا مالکیت محول به نگهدارنده امانتی به نحوی که با مقصد اصلی امانت نخواهد بود. مثال‌هایی از این نوع خیانت شامل سرقت پول از حساب بانکی مشتریان توسط کارمندان بانک، یا اختلاس دارایی‌های سازمان‌ها توسط کارکنان آنها می‌شود.

2.اشتباه در امانت: این موارد شامل اقدامات ناسازگار با معیارهای اخلاقی و قوانین که در امانت‌داری نادرست انجام می‌شود. مثلاً، کارمندی که اطلاعات محرمانه مشتریان را به سوءاستفاده می‌برد یا از آن‌ها استفاده نادرستی می‌کند.

3. سوءاستفاده از اطلاعات حساب: در برخی موارد، افراد ممکن است از اطلاعات حساب‌های مشتریان یا سایر اطلاعات حساسی که به عنوان امانت به آنها سپرده شده است، برای تخلفات مالی یا موارد نادرست دیگر استفاده کنند.

4. عدم اجرای وظایف: این نوع خیانت شامل عدم اجرای وظایف و مسئولیت‌هایی است که به عنوان نگهدارنده امانت به فرد معین داده شده است. مثلاً، نگهدارنده امانت ممکن است وظایف تحویل و مراقبت از امانت را نقض کند.

خیانت در امانت در اکثر جوامع و قوانین به عنوان جرمی جدی مورد تشدید قرار دارد و ممکن است با مجازات‌های جنایی یا همگانی همراه باشد. افرادی که قرار است امانتی را دریافت کنند یا به عنوان نگهدارنده امانت عمل کنند، باید وظایف و مسئولیت‌های خود را به دقت رعایت کرده و از سوءاستفاده از اعتماد مردم خودداری کنند. همچنین، افرادی که قرار است امانت دهند، باید به دقت انتخاب کنند که به که به چه افراد یا سازمان‌ها اعتماد کنند تا از موارد خیانت در امانت جلوگیری شود.

خیانت-در-امانت1
خیانت-در-امانت
خیانت-در-امانت
خیانت-در-امانت
خیانت-در-امانت
خیانت-در-امانت3

جرم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت، خیانت در لغت به معنی نقض تعهد یا شکستن پیمان و رعایت نکردن امانتداری است. جرم خیانت در امانت عبارت است از اینکه شخصی با سوء نیت مالی را که به او سپرده شده است تلف، استعمال، مفقود یا تصاحب نماید.

جرم خیانت در امانت از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. خیانت در امانت زمانی مطرح می شود که مالک مال، اموالش را به فردی به امانت می سپارد که نگهداری کند و یا برای کار معینی به مصرف برساند، ولی امین از انجام وظایفی که به او سپرده شده است امتناع نماید و  اموال امانی را تصاحب، تلف، استعمال و یا مفقود نماید.

موضوع جرم خیانت در مال امانت شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد. این جرم از جرائم مقید به نتیجه محسوب می شود. جرم خیانت در امانت از زمره جرایم غیر قابل گذشت می باشد و قابل تعویق و تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.

چه زمانی جرم خیانت در امانت به وقوع می ‌پیوندد؟

در صورتی مالک ملک، نسبت به مطالبه اموال امانی از امین اقدام نماید و امين با سوء نیت نسبت و با قصد ضرر رساندن نسبت به استرداد اموال امانی اقدامی نکند، جرم محقق خواهد شد.

عناصر و شرایط تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

1 – عنصر قانونی جرم خیانت در امانت :

عنصر قانونی این جرم در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری گردیده است.

مطابق ماده فوق « در صورتی که اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا اسنادی مانند چک و سفته و امثال آن به عنوان امانت، اجاره یا رهن به کسی سپرده شود و قرار بر این بوده که اموال مذکور پس داده شود یا به مصرف معینی برسد و کسی که اموال نزد او بوده آن ها را به ضرر مالک ملک تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد».

2 – عنصر مادی جرم خیانت در امانت :

عنصر مادی این جرم عبارت است از تصاحب، استعمال، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت می باشد و عنصر مادی جرم خیانت در امانت هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل امکانپذیر است.

تصاحب : منظور از تصاحب، برخورد مالکانه با مال و صاحب شدن می باشد. یعنی اینکه امین مال دیگری را که به صورت امانت در دست دارد، مال خود بداند و با آن برخورد مالکانه کند که معمولا مالک حق چنان برخوردی را دارد. به عنوان مثال امین نسبت به فروش مال امانی اقدام نماید یا آن را گرو بگذارد.

اتلاف : یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت است. تلف مال مورد امانت به اشکال مختلف امکانپذیر است. به عنوان مثال امین مال امانی را تخریب کند به نحوی که دیگر قابل استفاده نشود.

مفقود کردن : امین ممکن است بدون اینکه مال امانتی را تلف کند، موجب شود که دست یابی به آن برای مالک غیر ممکن گردد و لازم است این فعل را با قصد و سوء نیت مرتکب گردد، به عنوان مثال امین انگشتری مورد امانت را به داخل دریا پرتاب کند.

بنابراین، هر گاه مفقود شدن مال امانی بر اثر اهمال یا سهل انگاری وی باشد، به عنوان مثال انگشتر امانی از سوراخ جیبش بیفتد، در این صورت، امین تنها از نظر حقوقی ضامن می باشد ولی از لحاظ کیفری خیانت در امانت محسوب نمی شود.

بیشتر بخوانید: انتقال مال غیر و مجازات آن

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت چیست؟

1. در خیانت در امانت موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

2. مال مورد امانت باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

3. مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد.

4. توجه داشته باشید که باید بین رفتار مجرمانه مرتکب و ضرر مالک رابطه علیت وجود داشته باشد.

نتیجه حاصله : خیانت در امانت از جرایم مقید محسوب می شود، یعنی اینکه تحقق این جرم تحقق منوط بر این می باشد که رفتار مجرمانه مرتکب منتج به نتیجه خاصی شود. بنابراین، در این جرم ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت می باشد.

3 – عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

عنصر معنوی جرم خیانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود.

سوء نیت عام : عبارت است از اینکه امین به صورت عمدی مرتکب جرم شود، یعنی اینکه مرتکب جرم باید عمدا و از روی قصد و اراده نسبت به تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال مال مورد امانت اقدام نماید.

سوء نیت خاص : منظور از سوء نیت خاص آن است که امین این افعال را به قصد رسیدن به نتیجه ( قصد ضرر ) انجام داده باشد. یعنی اینکه امین با ارتکاب جرم قصد ایراد ضرر به مالک ملک داشته باشد.

مجازات جرم خیانت در امانت

مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات خیانت در امانت حبس از 6 ماه تا 3 سال می باشد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات این جرم کم شد و به عبارت حقوقی تنزل یا تقلیل یافت و این مجازات در حال حاضر از ۳ ماه تا ۱/۵ سال حبس خواهد بود.

مجازات خیانت در امانت درجه چند است؟

مجازات خیانت در امانت با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تقلیل مجازات جرم تعزیری درجه 6 محسوب می شود.

راهها ی اثبات جرم خیانت در امانت

عناصر تشکیل دهنده خیانت در امانت شامل عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی جرم می باشد برای اینکه خیانت در امانت به وقوع بپیوندد باید هر 3 عنصر وجود داشته باشد.

جرم خیانت و اثبات جرم خیانت در امانت یکی از موضوعات مهم و تخصصی در حیطه کیفری می باشد.

در جرم خیانت در امانت باید عنصر سپردن اموال توسط شاکی به اثبات برسد و همچنین خیانت مرتکب جرم مانند تصاحب ، استعمال ، تلف و غیره به اثبات برسد.

همچنین شاکی باید ثابت کند که مرتکب جرم خیانت در امانت از روی قصد و با سوء نیت اقدام به تصاحب و یا استعمال نموده است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت

رسیدگی به جرم خیانت در امانت در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است، یعنی در حوزه قضایی که مال به ضرر زیان دیده، از ید وی خارج شده است.

آیا جرم خیانت در امانت قابل گذشت است؟

جرم خیانت در امانت تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات غیر قابل گذشت بود ولی با تصویب این قانون از زمره جرایم قابل گذشت اعلام شد و با گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی پرونده مختومه خواهد شد.

مراحل و نحوه شکایت از جرم خیانت در امانت

شاکی برای شکایت خیانت در امانت باید به همراه مستندات خود مانند شهادت شهود، گزارش پلیس و سند مالکیت اموال که حاوی مدارک اثباتی ، به امانت گذاشتن اموال نزد امین و همچنین خیانت مرتکب جرم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید.

پس از ثبت شکایت کیفری خیانت در امانت، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارسال و تحقیقات لازم در خصوص جرم صورت می گیرد. در صورتی که شکایت منجر به به صدور کیفرخواست شود پرونده جهت صدور حکم به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

نمونه شکوائیه جرم خیانت در امانت

با سلام و احترام، احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌ عنه مورخ …….. جمعا 500 گرم طلا با مشخصات تفصیلی در رسیدی امانی که فتوکپی آن ضمیمه شکوائیه ارائه گردیده است و صراحتا در رسید وصف امانی قید گردیده است به شرط استرداد از اینجانب دریافت کرده است.

به ‌موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است مقرر گردیده بود که ظرف مهلت 3 ماه به اینجانب برگرداند متاسفانه پس از گذشت چندین ماه و با مراجعات مکرر و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهارنامه شماره … مورخ … از استرداد آن خودداری می‌نماید.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم شاسیته را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

لوگو وکیل زندیه
وکلای زندیه

متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده

تعریف ماده 674 از کتاب قانون مجازات اسلامی

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شود و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید.»

موضوع جرم خیانت در امانت چیست؟

موضوع جرم خیانت در امانت عین مال یا وسیله تحصیل مال (سفته، چک، قبض و نظایر آن) است.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

1-مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و اگر شخصی خود مالی را به دست آورده باشد خیانت در امانت نیست و تصرف در مال گمشده (لقطه) خیانت در امانت نیست.

2- لازمه خیانت در امانت، خیانت به عین مال سپرده شده نیست، بلکه اگر وجه حاصل از فروش مالی که عین آن به امین سپرده شده تصرف شود نیز خیانت در امانت واقع شده است. مثال: اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش، در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، خیانت در امانت واقع شده است. (رأی شماره 2578 مورخ 25/10/1318 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

لازمه خیانت در امانت سپردن عین به طور مستقیم نیست بلکه اموال، ممکن است به اعتبارِ سپرده شدنِ کلیدِ محلی که اموال در آنجا قرار دارند به امین سپرده شده باشد.

مثال: هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده و همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفاً امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج مشترک موجود در انبار مشترک، مانند فروختن آن جرم خیانت در امانت واقع شده است  (رأی شماره 228 مورخ 31/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

4- سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی

یعنی لزوم مشروع بودن تصرف سپارنده مال. مقصود از متصرف کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانوناً مشروع شناخته شود بنابراین ناظر به موردی که تسلیم کننده مال به متهم، آن را از طریق سرقت به دست آورده باشد نخواهد بود گرچه تصاحب امین ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است (رأی شماره 1185 مورخ 6/7/1321 شعبه دوم دیوان عالی کشور)

5- لزوم وجود عقد یا قرارداد امانی یا وجود رابطه ای با شرط استرداد یا وجود شرط به مصرف معین رسانیدن مال امانی. لذا می توان عقود معین (عقودی که در قانون نام برده شده است) ذیل را بررسی کرد:

  • عقد اجاره (مواد 466 و 467 قانون مدنی): خودداری از استرداد مبلغ قرض الحسنه بعد از انقضای مدت اجاره از شمول مقررات کیفری خارج بوده و در شمول دعاوی حقوقی است. فروش و تلف عین مستأجره می تواند در شمول جرم خیانت در امانت قرار بگیرد.
  • عقد ودیعه (امانت): مطابق ماده 607 قانون مدنی ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد تا مجاناً آن را نگهداری کند.
  • عقد رهن (مواد 771 الی 794 قانون مدنی)
  • عقد وکالت (مواد 656 الی 683)
  • عقد عاریه: طبق ماده 635 قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

نکته: عقود قرار گرفته در جرم خیانت در امانت، عقود امانی هستند نه عقود تملیکی بنابراین عقد قرض به مفهوم تملیک عین در مقابل تعهد به رد مثل از شمول بحث خارج است.

6- تعلق مال به غیر

اگر امین مالک مال سپرده شده به خود باشد تصاحب او خیانت در امانت نیست.

نتیجه حاصله از جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت جرمی مقید به نتیجه است و نتیجه جرم خیانت در امانت، اضرار مالک یا متصرف است اعم از اینکه نفعی نتیجه خائن بشود یا نشود.

شیوه ارتکاب خیانت در امانت چگونه است؟

شیوه ارتکاب جرم خیانت در امانت در عنصر مادی جرم نهفته است و عنص مادی این جرم مطابق تعریف ماده 674 قانون مجازات اسلامی رفتارهای فیزیکی زیر است:

الف-استعمال: مصرف کردن، مورد استعمال قراردادن مال امانی، صرف نظر از اینکه در نتیجه استفاده عین مال بقا داشته باشد یا خیر. به عنوان مثال مصرف کردن داروی امانی یا استفاده از ماشین امانی گران قیمت جهت حمل آجر و سنگ

ب- تصاحب: برخورد مالکانه با مال امانی یا خودداری از استرداد مال امانی (ترک فعل) یا تملک ، فروش، گرو گذاشتن مال امانی.

خودداری از استرداد، کافی برای تحقق جرم نیست بلکه تصاحب و تصرف باید مقرون به سوءنیت باشد.

ج- اتلاف: تلف و نابود کردن و از بین بردن مال امانی به هر وسیله ممکن. اتلاف اعم از مباشرت یا به تسبیب قابل وقوع است. مثال: قرار دادن گوسفند امانی در قفس حیوانات درنده. اتلاف اعم است از از بین بردن کل یا جزء مال امانی همچنین اتلاف اعم از از بین بردن با فعل یا ترک فعل (غذا ندادن به گوسفند امانی) قابل  تحقق است.

د- مفقود کردن: غیرممکن ساختن دستیابی به مال امانی برای مالک بدون تلف کردن آن. گم شدن مال امانی در اثر مسامحه و ناآگاهی امین خیانت در امانت نیست هر چند موجب ضمان مدنی امین است (ماده 614 قانون مدنی)