دعاوی مربوط به چک به دعاوی حقوقی اطلاق می‌شود که مرتبط با نقض یا عدم اجرای چک‌ها می‌باشد. چک به عنوان یک اسناد نقدی وعده پرداخت یک مبلغ مشخص به صاحب چک در زمان تعیین شده است. دعاوی مربوط به چک‌ها به عنوان یکی از نوعی دعاوی تجاری محسوب می‌شوند و در اکثر جوامع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

  • اجرائیه مستقیم
  • اجرائیه ثبتی
  • شکایت چک برگشتی
  • مفقودی چک و …