دعوى خلع ید

دعوى خلع ید

اگر ملکی اعم از ،زمین خانه آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است، به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد کسی که سند مالکیت به نام اوست میتواند برای تخلیه ی ملک دعوی خلع ید مطرح کند.

هم چنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالکین میتوانند برای تخلیه ملک دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است، تقدیم کنند.

طرفین دعوی: مالک ملک، میتواند به عنوان خواهان علیه متصرف غیر قانونی ملک ( به عنوان خوانده ) اقامه ی دعوی کند و از دادگاه رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند.

مرجع صالح برای رسیدگی: طبق آیین دادرسی مدنی کلیه دادخواستهای راجع به ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه ی اجرای رأی: بعد از این که حکم خلع ید قطعی شد مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی اجراییه صادر و به متصرف ابلاغ میشود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به خلع ید اقدام کند در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی، اقدام به تخلیه ی ملک می کند.

سه شرط لازم برای طرح دعوای خلع ید چیست؟ (دفاع در دعوای خلع ید)

 • مالک بودن خواهان (ارایه سند رسمی مالکیت الزامی است. اعم از سند ثبتی یا دادنامه دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان)
 • تصرف خوانده
 • غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف (غصبی)

وجود این سه شرط باید از سوی دادگاه احراز و معلوم گردد.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید چیست؟

گفتیم که دعوای خلع ید در مورد ملکی مطرح می شود که مورد تصرف غیرقانونی شخص دیگر قرار گرفته باشد و بخواهیم غاصب را از ملک اخراج کنیم؛ اما اگر بین مالک و شخص متصرف قراردادی مثل قرارداد اجاره وجود داشته باشد که در آن قرارداد زمان تخلیه ملک معین شده است اما متصرف یا مستأجر ملک را تخلیه نکند می توان علیه او دعوای تخلیه ید مطرح نمود. همینطور ممکن است شخصی به دیگری اجازه استفاده از ملک خود را بدهد و بعد بخواهد اجازه خود را پس بگیرد در اینجا هم باید دعوای تخلیه ید مطرح کند. دعوای خلع ید فقط در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است اما دعوای تخلیه ید هم در مورد اموال منقول و هم در مورد اموال غیرمنقول قابلیت طرح دارد. اگر شخصی درواقع خواهان خلع ید باشد اما در دادخواست خود خواسته خود را تخلیه ید مطرح کند قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی چیست؟

در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را با ارایه سند رسمی اثبات کند و درواقع اولین اقدام او پس از طرح دعوی اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان لازم نیست و خواهان فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی مقدم است و زودتر از او انجام شده است. (اثبات سبق تصرف)

رسیدگی به دعوای خلع ید در دادگاه چگونه است؟

دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. (شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی تا ۲۰ میلیون تومان را دارد)  دادگاه هم صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول وجود دارد. یکسری دعاوی هم مرتبط با این دعوا است؛ ‌مثل قلع و قمع، اجرت‌المثل و مطالبه خسارت که همه مالی هستند و باید تقویم (ارزش‌گذاری) شوند، هرچند خواهان آن را علی‌الحساب تقویم(ارزش‌گذاری)‌کرده باشد. بدین‌ترتیب هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته می‌شود.

نکته مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد آن است که دعاوی مرتبط اگر بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه آنها با هم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ مثل دعاوی که در بالا نام برده شد، اگر همراه با دعوای خلع ید مطرح شود با هم در دادگاه مطرح می‌شوند.

اجرای حکم خلع ید چگونه است؟

با صدور حکم قطعی (یعنی قابل اجرا) در دعوای خلع ید و ابلاغ آن به خواهان، وی باید اجرای آن را از بخش اجرای احکام مدنی درخواست کند و اجراییه صادر شود. سپس مأمور اجرا یا دادورز اقدام به عملیات اجرایی می کند. بنابراین نحوه اجرای حکم خلع ید همانند سایر احکام مدنی است.

خلع ید از ملک مشاع

فرض کنید دو برادر که خانه پدری را به ارث می برند در عین حال که بر هر ذره و آجر آن مالکیت دارند ولی بر هیچ بخشی نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند . به همین جهت است که هیچ یک از مالکین مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند . در مورد خلع ید از ملک مشاع  طبق ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌« در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

منظوراز مقررات املاک مشاعی مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی می باشد که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید به مـعـنـای اخـص در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

در طرح دعاوی خلع ید از ملک مشاع نکات زیر را در نطر داشته باشید :

 • در ملک مشاعی طرح دعوی علیه تمامی شرکا ضروری نمی باشد
  دعوی خلع ید باید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاعی طرح شود ، خواه متصرف شریک مشاعی باشد خواه مالکیتی بر ملک مشاعی نداشته باشد.
 • در ملک مشاعی طرح دعوی علیه همه متصرفین ضروری نیست
  هرگاه چند نفر خواه دارای مالکیت مشاعی و خواه فاقد آن ملکی را متصرف باشند با توجه به ماده۲ قانون آئین دادرسی مدنی این خواهان است که محدوده رسیدگی دادگاه را معلوم می کند ولی در این صورت خلع ید از سایر متصرفین نیازمند طرح دعوی جداگانه می باشد.
 • طرح دعوی از سوی یک یا چند تن از مالکین مشاعی جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشد
  ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد …» ملاحظه می شود قانون گذار در این ماده صدور حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع و به درخواست احد از مالکین مشاعی را پیش بینی کرده است. باید توجه داشت که اگرچه دعوی خلع یدی که از سوی یکی از شرکا طرح شده است قابل استماع است اما در صورت مطالبه اجرت المثل ، تنها به نسبت مالکیت همان یک نفر رای به پرداخت اجرت المثل صادر می گردد .
خلع ید

در دعوای خلع ید چه شرایطی باید مطابق قانون فراهم باشد؟

 • اولین موضوعی که مطابق قانون مطرح می‌شود و حتماً باید وجود داشته باشد بحث مالک بودن شخص اقامه‌کننده دعوا می‌باشد.
 • دومین موضوع متصرف بودن شخص خوانده دعوا می‌باشد و شخص دیگری که متصرف نیست را نمی‌توان به‌عنوان خوانده معرفی نمود.
 • تصرف رخ‌داده شده باید به شکل غصبی و غیرقانونی رخ‌داده باشد؛ یعنی اگر صرف تصرف به جهات قانونی و ناشی از یک قرارداد رخ‌داده باشد نمی‌توان در این خصوص اقامه دعوا نمود.

این سه شرط حتماً باید وجود داشته باشد تا دادگاه بتواند به دادخواست مطرح شده رسیدگی نماید و مطابق ادله ارائه شده حکم صادر نماید.

مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید

مطرح‌کردن دعوایی همچون دعوای خلع ید مانند سایر دعاوی حقوق متضمن طی شدن مراحل قانونی می‌باشد که در این جا وکیل ملکی می‌تواند بسیار یاری‌دهنده خوبی برای اشخاص باشد و آن‌ها را برای پیش برد پرونده و رسیدن به حق مسلم کمک نماید.

 • ابتدا شخصی که مالک مال متصرفه می‌باشد باید به وکیل ملکی مراجعه نماید و نزد وکیل، دادخواستی حقوقی که متضمن ادله قانونی است را به صورت اصولی تنظیم نماید.
 • بعد از آن که دادخواست خلع ید مورد تنظیم واقع شد این دادخواست باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برده شود و در سامانه ای تحت عنوان سامانه ثنا مورد ثبت واقع گردد.
 • بعد از ثبت دادخواست از سمت دادگاه مهلتی برای رسیدگی به پرونده تعیین می‌شود، بعد از تعیین زمان رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی و بررسی ادله ارائه شده در صورت احراز حق قانونی فرد خواهان حکم به خلع ید داده می‌شود.
 • در این جا فردی که مالک مال تصرف شده می‌باشد، می‌تواند طالب خسارت‌های وارده و اجرت‌المثل از خوانده دعوا بشود و به تمامی این خواسته‌ها در دادگاهی که دعوای خلع ید مطرح شده رسیدگی می‌شود.
 • بعد از آن که حکم قطعی به خلع ید داده شد، خواهان باید درخواست اجرای حکم را به بخش اجرای احکام مدنی داشته باشد و بعد از آن اجرائیه صادر می‌شود، در واقع در کلیت می‌توان روش اجرای حکم خلع ید را مانند سایر احکام مدنی دانست.

مدارکی که وکیل در دادخواست حقوقی خلع ید درج می‌نماید:

 • سند مالکیت ملک
 • استماع شهادت شهود
 • جلب نظریه کارشناس
 • تحقیقات و معاینه محلی

در دعوای تصرف عدوانی چه شرایطی باید مطابق قانون فراهم باشد؟

مطابق آن چه در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است برای آن که دعوایی عنوان عدوانی داشته باشد و در دادگاه فرد بتواند به حق خود دست پیدا کند شرایطی از قبیل:

 • تصرف سابق خواهان بر مال مورد ادعا
 • عدم تصرف خوانده نسبت به مال پیش از تصرف خواهان دعوا
 • عدوانی بودن تصرف

نکات تصرف عدوانی

 • در بحث تصرف عدوانی شخص مالک می‌تواند ضمن درخواست این که مال خود را باز پس بگیرد، اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید و میزان این اجرت‌المثل توسط کارشناس متخصص تعیین خواهد شد.
 • اگر تصرف عدوانی ماهیت کیفری داشته باشد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده و بیان کرده است که در صورتی که فردی اقدام به تصرف عدوانی نماید مطابق قانون به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و باید تصرف عدوانی را به حالت سابق بازگرداند.

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

حال در این جا تفاوت‌هایی که در خلع ید و تصرف عدوانی وجود دارد را برای شما بیان می‌نماییم:

 • صلاحیت اقامه دعوا: در دعوای مربوط به خلع ید صرفاً شخصی که مالک رسمی مال می‌باشد می‌تواند در خصوص بحث تصرف پیش‌آمده اقامه دعوا نماید، به این معنا شخصی که سن مالکیت آن ملک را دارد می‌تواند بر علیه شخصی که متصرف است اعلام شکایت نماید؛ اما در دعوای تصرف عدوانی وضعیت به این شکل نمی‌باشد و هر شخص دیگری غیر از مالک که حق تصرف برای او وجود دارد، می‌تواند اقامه دعوا نماید.
 • ماهیت دعاوی: خلع ید صرفاً یک دعوای حقوقی می‌باشد و تنها از روش‌های حقوقی می‌توان آن را مورد رسیدگی قرارداد اما دعوای تصرف عدوانی همان‌طور که عنوان شد علاوه بر آن که دارای ماهیت حقوقی می‌باشد می‌توان به شکل کیفری آن را در مراجع قضایی مطرح نمود.
 • اجرای حکم دعاوی: در دعوای خلع ید حتماً باید حکم به صورت قطعی صادر شود تا بتوان آن را به مرحله اجرایی در آورد؛ اما در تصرف عدوانی حتماً نباید حکم به صورت قطعی صادر شود و حتی قبل از صدور حکم قطعی می‌توان درخواست صدور حکم را از مرجع قضایی داشت.
 • حدود طرح دعاوی: دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول صرفاً مطرح نمی‌شود و اموال منقول را نیز شامل می‌شود، اما تصرف عدوانی صرفاً نسبت به اموال غیرمنقول مطرح می‌شود.
 • تشریفات رسیدگی: مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت نیز رسیدگی می‌شود؛ اما دعوای خلع ید را نمی‌توان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرارداد.
وکلای زندیه

وکلای زندیه

متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.